Clinsj for bankene

Informasjon til banken​

Om vår rolle som finansrådgiver til boliglånskunder.

Om Clinsj

Clinsj er et fintech-/finansmegler-selskap som bruker våre data til å rådgi kundene om prising av boliglån. Våre medarbeidere har lang erfaring fra bank. Vi er medlem av Finans Norge.

Clinsj er et fintech-/finansmegler-selskap som bruker våre data til å rådgi kundene om prising av boliglån.  

Våre medarbeidere har lang erfaring fra bank. Vi er medlem av Finans Norge.

Vi jobber på oppdrag for boliglånskunden

Vi er kun på kundens side og opererer basert på en formell fullmakt fra dem. For å kunne rådgi kunden på mest mulig korrekt måte, trenger vi å få faktaopplysningene som utestående kunde har hos dere – vi ber om en nedbetalingsplan per lån.
Dette er hjemlet i Finansavtaleloven (§48a.2) og basert på den fullmaktsavtalen kunden har gitt oss. 
Avtalen er i digitalt format og signert av kunden med BankID. Det sørger for at man kan være sikker på hvem kunden er og at signaturen er gyldig. Avtalen bygger på formatet for fremtidsfullmakt, men er mer begrenset.

Finansmegler – ikke agent

Vi søker ikke kompensasjon fra bankene vi jobber med, men er i stedet betalt av kunden.  

 

Partner med ingen – venn med alle.

Huslånsprising er kompleks og uoversiktlig

Hvordan virker tjenesten?

Vi sjekker alle boliglånstilbud i markedet daglig og sammenligner med hva kunden betaler.   Dersom det er et klart misforhold mellom tilgjengelig pris i markedet og hva kunden betaler nå, så tar vi kontakt med banken.

 

Vårt mål er at kunden får en markedstilpasset rente der de har lånet i dag.

 

Kun dersom en eksisterende bank ikke er villig til å tilby kunden markedstilpasset rente, vil vi finne alternativer og hjelpe kunden å flytte.

Visjon

Kundene våre skal aldri trenge å bekymre seg for om de har riktig boliglånsrente – det ordner vi.

Ta vare på kundeforholdet du har jobbet for å bygge

Vi vet at i et konkurranseutsatt marked er det avgjørende å beholde eksisterende kunder.

Våre typiske kunder er kunder av Clinsj fordi de ikke er sikre på at renten de betaler i dag er rimelig.

Mange slike kunder vil bare bytte bank og bli borte.

 

Vi ønsker at kundene blir der de er – med en rettferdig rente. For riktig prisede kunder støtter vi arbeidet som banken allerede gjør for å øke kundetilfredstilhet og kundelojalitet. 

 

For kunder som er feilpriset gir vi banken mulighet til å korrigere. Vi forhandler bare der renten ikke samsvarer med hva den type risiko prises for ellers i markedet.  Det øker effektiviteten for alle parter.

Ekstern validering av bankens rente gir økt kundetilfredshet

De kundene som allerede har en rettferdig rente hos banken får også beskjed om det.

Stor kostnad ved å miste kunden

Et boliglån er både et ankerprodukt og et svært lønnsomt produkt for banken over tid.  

 

De fleste banker har god innskuddsdekning, og tap av boliglån vil effektivt bety en svært vesentlig reduksjon i rentenetto frem til man har funnet en ny kunde.   

 

Med lite mobilitet i markedet er det dyrt å finne gode, nye kunder – og nye kunder er typisk lavpriskunder.   

 

Det er mye mer lønnsomt å sikre eksisterende kunder.

Å holde på gode kunder er god forretning

 • Beholder verdien av eksisterende lån
 • 5x billigere enn å finne nye kunder
 • Sikrer fremtidig business – 86% bruker sin eksisterende bank når de låner på nytt
 • Skaper økt «cross sales» – 40% høyere
 • Fornøyde kunder 
 • Operasjonell effektivitet – ansatte bruker tid på nye kunder i stedet for å bruke tid på å stenge ned og flytte kunder

Forhandlingsmøter koster mer enn bare penger

Å forhandle rente med en enkeltkunde er tidkrevende og kostbart. Ikke bare i alternativkostnad for den bankansatte, men også i kundetilfredshet.   

 

Kundetilfredshet reduseres hos kunder som føler de må forhandle med banken – uansett resultat. Mer enn 90% av kunder som har flyttet bank grunnet prising kommer aldri tilbake – og enda verre: De sprer et negativt budskap til andre kunder. Vi bytter disse negative kundesamtalene med en profesjonell samtale med oss.

Langsiktig lønnsomhet

En litt lavere rente kan redusere kortsiktig fortjeneste, men å beholde kunden kan føre til langsiktig lønnsomhet gjennom fortsatte rentebetalinger, potensial for fremtidige lån og kryssalg av andre finansielle produkter.

Clinsj sparer banken tid

Vi filtrerer kunder basert på bankens utlånskriterier og vil ikke forhandle før kunden faktisk er feilpriset.  Det sparer tid for banken.

Byttekunder er dyre

Bare noen få kunder bytter bank, men de bytter igjen og igjen. 

 

Slike «byttekunder» har høyere operasjonelle kostnader enn andre. De har også lavere cross sales siden de typisk har forskjellige produkter hos forskjellige leverandører. Disse ca. 14 % kundene har typisk mye dårligere «life time value» enn de 86% som er lojale. 

 

Våre kunder er ikke typiske «byttekunder» – det er derfor de benytter vår tjeneste.

Oppdatert informasjon

Hvis kundens økonomiske situasjon har blitt bedre siden det opprinnelige lånet ble gitt (f.eks. høyere inntekt, bedret sikkerhet), er det i bankens interesse å tilby en lavere rente for å reflektere den reduserte risikoen, og dermed sikre lånet og opprettholde en sunn låneportefølje.

 

Vi gjennomfører slike beregninger jevnlig, inkludert oppdatering av sikkerhetsverdier.

Vi lærer av våre samhandlinger

Clinsj benytter kunstig intelligens for å estimere sannsynligheten for at banken der de er, vil tilby riktig pris.   Dersom vi ser at det er tilfelle, vil vi alltid søke å forhandle.   

 

Dersom det ikke er tilfelle vil vi søke at kunden bytter bank uten videre forhandling siden det da er sannsynlig bortkastet tid for alle parter.

Vi jobber på oppdrag for boliglånskunden

Vi er på kundens side og opererer basert på en formell fullmakt fra dem. 

 

Avtalen er i digitalt format og signert av kunden med BankID. Det sørger for at man kan være sikker på hvem kunden er og at signaturen er gyldig. Avtalen bygger på formatet for fremtidsfullmakt, men er mer begrenset.

På hvilket grunnlag spør dere om informasjon om kundeforhold?

Vår forespørsel er hjemlet i Finansavtalelovens § 3-22 fjerde ledd og lovens § 3-35 om Standardisert kredittopplysningsskjema.   

 

Loven gjør det klart at kunder har rett til et skriftlig (på papir om de er forbruker) dokument i et standardisert format under hele avtalens løpetid.

 

Kunden har formelt gitt dere rett og plikt til å dele denne informasjonen med Clinsj via en fullmaktsavtale som vi har delt med dere.

Hva skjer om informasjonen ikke blir delt?

Banken er forpliktet til å gi slik informasjon etter loven.   Kapittel 7 i Finansavtaleloven dekker sanksjoner for uaktsom eller aktsom overtredelse av informasjonsplikten.

Erstatningsansvar

Vi benytter informasjonen dere gir til å gi kunden råd.  I den grad vi ikke har oppdatert informasjon fra dere, kan det medføre at kunden får et direkte økonomisk tap ved at de blir i en avtale som de ellers ikke ville være i.  

 

Dette tapet vil være forskjellen mellom det beste lånet kunden kunne ha oppnådd via vår rådgivning og det kunden faktisk har betalt og vi kan dokumentere dette for hver enkelt kunde.

 

Dette tapet vil vedvare så lenge informasjonen uteblir.   

 

Finansavtaleloven § 3-49 klargjør at tjenesteyteren er ansvarlig for økonomisk tap som er forårsaket av at tjenesteyteren ikke har oppfylt sine plikter etter § 3-1 første ledd, og som tjenesteyteren med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av pliktbruddet.

Vi er et dataselskap!

Clinsj sørger for at du til enhver tid har en god pris på boliglånet.​

Vi ønsker å utvikle hvordan vi best kan utveksle avtaler og nedbetalingsplaner mellom oss.

Vi anslår at vi vil være i kontakt med dere på vegne av våre kunder etter hver renteforandring og minst hvert kvartal. 

Vi har stor fleksibilitet på vår side med data og kan gi data tilpasset deres automatiserings-rutiner i den grad det er ønskelig for dere, evt. så kan vi gjøre dette manuelt med fysisk media.

Eksempel på en gruppe i en bank:

 • 19 kunder
 • 162m sikkerhet
 • 81m lån

Eksempel på en gruppe i en bank:

 • 19 kunder
 • 162m sikkerhet
 • 81m lån

 Sikkerhetsverdi

 Lån

6,300,000

3,593,733

4,379,344

2,555,000

3,978,892

2,300,000

6,000,000

2,799,000

13,685,563

3,350,000

5,750,000

2,151,000

 6,953,512

1,556,000

15,000,000

6,585,000

3,317,299

2,840,000

4,895,855

2,600,000

5,406,067

3,834,000

14,909,066

9,000,000

4,500,000

3,520,000

12,198,755

8,000,000

4,500,000

467,000

22,375,314

12,000,000

14,107,968

9,432,236

2,700,000

3,000,000

11,000,000

1,780,000

161,957,635

81,362,969

Vårt team har lang bankerfaring

Vi har bakgrunn fra bank – vi forstår markedet og har en faktabasert forhandlingsprosedyre.

Simen Munter

Simen mener at det er selvsagt at det skal lønne seg å være en lojal kunde. Han har jobbet i ledelse i bank i nesten 30 år og er spesielt interessert i teknologi og drift. Han er utdannet siviløkonom og har bred utenlandserfaring fra HSBC, ANZ og Nordea

John Sætre

John brenner for den gode kundeopplevelsen. Han er utdannet siviløkonom og har 25 år ledelse-erfaring i bank og finans, bl.a. fra Citigroup og Handelsbanken. Siste 10 år som leder av privatmarkedet i Nordea.

Michael Priester

Mike er opprinnelig fra Nederland og er utdannet selskapsadvokat. Han har over 20 års erfaring fra internasjonal juss og sørger for at vår virksomhet ikke bare tjener våre kunder, men at den også etterleverer gjeldende regelverk.

“Huslånsrenten skal reflektere risiko, ikke forhandlingsevne.”

Skip to content